Om JYRAK Vedtægter Forretningsorden

Forretningsorden

Forretningsordren for JYRAKs bestyrelse

Bestyrelsesmøder

Alle tilstedeværende har tavshedspligt i verserende sager.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 5 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Datoer for møderne fastlægges løbende efter behov.

Ved behandling af særlige emner kan der inviteres øvrige deltagere, der alene må deltage i behandling af det pågældende punkt.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden samt bilag udsendes senest 7 dage før ordinært møde.

Bestyrelsesmøderne afholdes hovedsageligt i det østjyske område.

Referater

Der skal fra alle møder udarbejdes et referat, der senest 2 uger efter mødet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse.

Senest 2 uger efter referatets fremsendelse skal eventuelle kommentarer være fremsendt til referent og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Endeligt beslutningsreferat skal offentliggøres på JYRAKs hjemmeside senest 5 uger efter det afholdte møde.

Punkter, der vedrører enkeltpersoner og navngivne personer, refereres uden navns nævnelse, men sekretæren arkiverer en kopi med navne på de implicerede parter i JYRAKs protokol.

Kommunikation

Kommunikation mellem møderne kan foregå via e-mail.

Evt. beslutninger taget via e-mail skrives i førstkommende ordinære referat.

Den daglige kontakt til konsulenter, studiekredse, stambogssekretærer m.fl. varetages af formanden eller den kontaktperson, der er udpeget af bestyrelsen.

Formanden/kontaktpersonerne videresender al relevant information fra underudvalgene til de øvrige bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter modtagelse.

Næstformanden

Det er næstformandens opgave at:

  • Udsende dagsorden til bestyrelsesmøder – fast punkt på dagsordenen er et punkt vedr. økonomi.

Sekretæren

Det er sekretærens opgave at:

  • Føre referat fra bestyrelsesmøder.
  • Opdatere ændringer i regler og love fra JYRAK på klubbens hjemmeside.

Transport

JYRAK dækker transportudgifter til møder m.v., der er nødvendige i JYRAK-sammenhænge.

Samkørsel organiseres, når det er muligt.

Dækning af udgifter

Der stilles nødvendigt udstyr til rådighed fra JYRAK til varetagelse af de pålagte opgaver.

Bilag for udgifter skal senest 1 måned efter, udgiften er afholdt, være indsendt til JYRAKs kasserer til refusion.

Dækning af kørsel i eget køretøj dækkes med 2,50 kr./km. Ved kørsel med trailer i eget køretøj dækkes med 3,50 kr./km.

I forbindelse med møder og transport, der strækker sig over normale spisetider, dækkes rimelige udgifter til forplejning.

Kørsel, ophold og forplejning ifm. udstillinger dækkes af JYRAK. Såfremt ægtefælle/samlever mv. er hjælpere på udstillingen, dækkes der ligeledes ophold og forplejning for disse.

Bestyrelsesmedlemmer betaler normalt udstillingsgebyr for at udstille deres katte.

Besluttet på bestyrelsesmøde den 28. december 2022.