Om JYRAK Vedtægter

Jydsk Racekatte Klubs vedtægter

Kapitel I

§ 1 Navn

Klubbens navn er Jydsk Racekatte Klub. I daglig tale JYRAK.
Klubben er stiftet den 4. marts 1934, og dens oprindelige navn var Aarhus Racekatte Klub.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at støtte arbejdet for opdræt af sunde og racetypiske katte samt at udbrede kendskabet til og interessen for racekatte; med afsæt i de indsatsområder, JYRAKs medlemmer definerer og vedtager på generalforsamlingen.

Klubben skal til støtte for dette:

 • afholde kurser og informationsmøder for medlemmer og andre katteinteresserede for at udbrede viden og information om opdrætsmæssige forhold.
 • afholde udstillinger og andre lignende arrangementer for fremvisning af katte.
 • oprette lokale studiekredse.
 • oprette et konsulentkorps, som kan støtte, vejlede og rådgive opdrættere.

§ 3 Hjemsted

Klubbens hjemsted er kassererens adresse.

§ 4 Tilknytning

Klubben er medlem af Landsforeningen Felis Danica og er herigennem tilsluttet Federation Internationale Feline (FIFe).

Klubben kan indgå i samarbejde med foreninger med beslægtede formål.

§ 5 Medlemskab

Adgang til at blive medlem har enhver med interesse for klubbens formål.

Indmeldelse foregår til klubbens kasserer og er gyldig, når betaling for medlemskab er modtaget på klubbens konto.

Ved indmeldelse oplyses navn, adresse, mail og telefonnummer, som klubben opbevarer jvf. gældende GDPR-regler. Såfremt medlemmet ønsker at få slettet alle eller dele af disse oplysninger, slettes medlemskabet samtidigt.

Ved indmeldelsen modtager det nye medlem et eksemplar af klubbens love samt regler vedrørende indretning af katterier og forsvarligt kattehold.

Kvittering for indbetaling af kontingent er gyldigt medlemskort.

Kontingentet forfalder til betaling per 31. december. Medlemskabet følger kalenderåret.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

Bestyrelsen kan afvise et medlemskab, hvis den finder det begrundet. En sådan afvisning sættes til afstemning på næstkommende generalforsamling jævnfør § 7.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Personer hørende til et medlems husstand opnår fulde medlemsrettigheder mod betaling af reduceret kontingent.

Der ydes ikke refusion af kontingent, såfremt medlemskab ophører inden kalenderårets udløb.

§ 7 Ophævelse af medlemskab

Såfremt et medlem optræder i strid med klubbens vedtægter og formål eller på anden måde til skade for kattesporten, kan bestyrelsen vælge at indstille medlemskabet indtil næste generalforsamling, hvor vedkommende indstilles til eksklusion.
Eksklusion kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.


Et medlem, som har fået sit medlemskab sat i bero, skal skriftligt orienteres herom. Der kan ikke modtages ydelser fra Felis Danica, så længe medlemskabet er i bero, ligesom der ikke kan skiftes klub.


Såfremt et medlem får bragt orden i sine forhold, kan der tidligst anmodes om genoptagelse på en generalforsamling efter 2 år, såfremt bestyrelsen finder situationen tilstrækkeligt udredt.


Såfremt Felis Danica pålægger en klub at ekskludere et medlem på grund af gentagne overtrædelser, skal medlemmet ekskluderes med det samme. Eksklusionen kan ikke ankes til generalforsamlingen, da klubben har pligt til at følge Felis Danicas afgørelser. Eksklusionen medfører, at der tidligst kan anmodes om genoptagelse af medlemskab efter 5 år.

§ 8 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

§ 8.1

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal bortset fra forslag vedrørende lovændringer og forslag om klubbens opløsning, hvortil kræves, at mindst 2/3 af de givne stemmer er for forslaget.

§ 8.2 Stemmeret og valgbarhed

Stemmeret har ethvert medlem over 16 år, som har været medlem af JYRAK min. 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Valgbarhedsalderen til bestyrelsen er 18 år. Man opnår dog først valgbarhed til bestyrelsen efter 6 måneders medlemskab.

§ 8.3 Referat og beslutninger

Der føres beslutningsreferat over afholdte generalforsamlinger. Det indføres i en protokol og underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres senest 2 måneder efter generalforsamlingen på JYRAKs hjemmeside.

Medlemmer, der ønsker det, kan få tilsendt referat og beslutninger ved henvendelse til sekretæren.

§ 9 Ordinær generalforsamling

§ 9.1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. marts, dog inden Landsforeningen Felis Danicas plenarforsamling, således at forslag til plenarforsamlingen kan tages op til behandling i klubbens øverste organ.

Generalforsamlingen afholdes en lørdag eller en søndag og indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelse sker ved meddelelse i Hvæssebrættet og på klubbens hjemmeside eller ved udsendelse af særlig meddelelse til medlemmerne.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Jylland eller på Fyn.

§ 9.2 Forslag til generalforsamlingen

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. december.

Ved ekstraordinær generalforsamling forholdes som anført i § 10.

Forslagene offentliggøres inden generalforsamlingen på JYRAKs hjemmeside.

Medlemmer, der ønsker det, kan få tilsendt dagsorden og forslag via e-mail eller via brev.

Til indkomne forslag kan der på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag.

§ 9.3 Dagsorden

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Budgetforslag.
 5. Indkomne forslag, herunder forslag til Felis Danica.
 6. Fastsættelse af kontingenter.
 7. Valg:
  a. Formand for 2 år.
  b. Kasserer for 2 år
  c. Bestyrelsesmedlemmer
  d. Suppleanter 2 (vælges hvert år)
  e. Revisorer 2 (vælges hvert år)
  f. Revisorsuppleanter 2 (vælges hvert år)
 8. Eventuelt.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i følgende tilfælde:

 1. Når formanden ønsker det.
 2. Når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
 3. Når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

§ 11 Bestyrelsen

§ 11.1

Vælges af generalforsamlingen, som anført under § 9 under dagsordenens pkt. 7 og består af 9 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen.

I ulige år vælges formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt kassereren vælges udenfor bestyrelsen, vælges i lige år 4 bestyrelsesmedlemmer.

§ 11.2 Konstituering

Efter generalforsamlingen indkalder formanden bestyrelsen, der konstituerer sig selv, således at en arbejdsdeling klart fremgår.

Arbejdsdelingen bringes i KatteMagasinet og på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan indkalde medlemmer udenfor bestyrelsen til at bistå i foreningens arbejde. Næstformandsposten skal dog altid besættes af et bestyrelsesmedlem.

§ 11.3 Dagligt arbejde

Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse under ansvar overfor generalforsamlingen og skal således indhente dennes godkendelse for væsentlige, usædvanlige dispositioner.

Klubben tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. Kassereren og/eller formanden kan disponere over girokonto og bankkonto under ansvar overfor bestyrelsen.

§ 11.4 Bestyrelsens arbejde

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt, eller når 5 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

Formanden leder bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er mødt. Ved evt. afstemninger i bestyrelsen, hvor stemmetallet står lige, er formandens stemme afgørende.

Sekretæren indfører alle beslutninger i en protokol, der underskrives af de tilstedeværende. Referatet offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen kan lade afholde kursus, orientering og møder, ligesom den kan nedsætte arbejdende udvalg, alt til fremme af klubbens liv og trivsel jf. formålsparagraffen.

Bestyrelsen kan refundere de udgifter et medlem måtte have afholdt på grund af en med bestyrelsen aftalt virksomhed i klubbens tjeneste.

§ 12 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab tilsendes formanden, der forelægger det for bestyrelsen.

Regnskabet offentliggøres på klubbens hjemmeside inden den ordinære generalforsamling.

Medlemmer, der ønsker det, kan få tilsendt regnskabet via e-mail eller via brev.

Regnskabet med bilagsmateriale medbringes af kassereren på generalforsamlingen.

Kassereren forelægger regnskabet på generalforsamlingen.

Klubbens midler skal være noteret i klubbens navn.

§ 13 Budget

Bestyrelsen udarbejder på grundlag af klubbens virksomhed for det kommende år et budgetforslag, der forelægges på den ordinære generalforsamling, ligesom bestyrelsen fremkommer med forslag til det følgende års kontingenter.

§ 14 Felis Danica

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Felis Danicas forretningsudvalg.

Formanden er fast repræsentant til Landsforeningen Felis Danicas plenarforsamling og leder klubbens repræsentation på plenarforsamlingen. De øvrige repræsentanter udpeges af bestyrelsen.

§ 15 Suppleanter

Bestyrelsen kan lade suppleanter deltage i bestyrelsens møder m.v. De har dog ikke stemmeret i sager, der evt. måtte komme til afstemning i bestyrelsen. Suppleanter skal være rede til at deltage i klubbens ledelse, hvis et bestyrelsesmedlem får forfald.

§ 16 Revision

Revision af klubbens beholdning, bogføring, værdipapirer, inventar m.m. foretages af et revisionsfirma valgt af bestyrelsen.

De af generalforsamlingen valgte revisorer foretager kritisk revision af klubbens dispositioner i henhold til Appendix IV.

Uanmeldt kasseeftersyn kan foretages, når revisionen finder det fornødent.

Kapitel II

§ 17 Konsulenter

JYRAKs konsulenter virker efter direktiver fra bestyrelsen.

§ 17.1

Rammer for konsulenternes arbejde besluttes på generalforsamlingen (Appendix I).

§ 18 Studiekredse

Medlemmer i klubben kan frit oprette studiekredse i lokale områder i henhold til Appendix II.

Studiekredse har til formål lokalt at udbrede klubbens formål og værdisætning for alle interesserede.

Studiekredsene er en del af klubbens samlede virke.

§ 18.1

Rammer for studiekredsene besluttes på generalforsamlingen (Appendix II).

§ 19 Udviklingsfond

Udviklingsfondens formål er at støtte udgiftskrævende arrangementer i de enkelte studiekredse eller på tværs af studiekredsene.

Arrangementerne skal formidle viden og information til katteinteresserede.

§ 19.1

Indholdet i udviklingsfonden kommer fra studiekredse med kassebeholdning over max. grænsen samt tilskud fra klubben fastsat af Generalforsamlingen.

§ 19.2

Beløb udbetales efter ansøgning til bestyrelsen.

Kapitel III

§ 20 Dyrehold og omgivelser

§ 20.1 Regler og overholdelse

Medlemmerne er forpligtet til at overholde FIFes og klubbens regler vedrørende dyrehold og omgivelser.

JYRAKs bestyrelse eller personer udpeget af bestyrelsen, kan foretage uanmeldt besøg hos medlemmer, der opdrætter.

Hvis ikke reglerne bliver overholdt, forbeholder klubben sig ret til sanktioner mod dette medlem (f.eks. nægte stambogsføring, nægte adgang til udstillinger og evt. offentliggøre navn i KatteMagasinet, på hjemmesiden o.l.).

§ 20.2 Cattery of Excellence

Medlemmer kan anmode om at bliver registreret som Cattery of Excellence efter indsendelse af ansøgning. Ordningen er frivillig og et tilbud til medlemmerne.

Bestyrelsen fastsætter proceduren for registreringen (Appendix III).

§ 21 Registrering af killinger

Medlemmer har pligt til at lade killinger af egen avl registrere i den af Landsforeningen Felis Danica førte stambog.

Registreringen sker i henhold til FIFes og Felis Danicas regler.

§ 22 Information

Medlemmer får vederlagsfrit tilsendt medlemsbladet enten i form af KatteMagasinet samt modtager adgangskode til klubbens hjemmeside.

§ 23 Udstilling

Medlemmer kan deltage i udstillinger arrangeret af klubber i indland og udland, der er tilsluttet FIFe.

Ved deltagelse i udstillinger i andre klubber/organisationer følges FIFes regler for deltagelse på uafhængige organisationers udstillinger.

§ 24 Ophævelse af klubben

Forslag om klubbens opløsning skal fremsættes på en ordinær generalforsamling - jf. § 8, stk. 1 3.

Ved opløsning af klubben kan dens midler kun anvendes til formål, der angår katte, hvorfor forslag herom skal indgå i det indsendte forslag.

For at forslaget kan vedtages kræves:

 • at det på den ordinære generalforsamling opnår 2/3 af de afgivne stemmer.
 • at forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter den ordinære generalforsamling og her opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter de i § 9, stk. 2 anførte bestemmelser.

Vedtægterne er senest ændret på JYRAKs generalforsamling den 25. februar 2023.

APPENDIX

Appendix I vedr. rammer for konsulenternes arbejde

§ 1.1 Udvalg

Et udvalg bestående af:

 • konsulenternes kontaktperson i bestyrelsen
 • 2 bestyrelsesmedlemmer
 • 2 konsulenter udvalgt af konsulenterne

indstiller efter nærmere beskrevne kriterier egnede kandidater til godkendelse som konsulenter.

§ 1.2 Krav til konsulenter

Bestyrelsen udpeger klubbens konsulenter ud fra de af udvalget indstillede kandidater.

Konsulenterne bør udvælges blandt kandidater, som opfylder minimum 4 af følgende kriterier:

 1. kan kommunikere med en katteejer i en sådan grad, at katteejeren føler tryghed. samt får en kvalificeret vejledning.
 2. har vist interesse for konsulentarbejdet.
 3. har haft opdræt i minimum 4 år.
 4. er indstillet på at udvide sin viden om katte, opdræt m.m. ved at følge de kurser, som klubben arrangerer.
 5. har været aktiv i klubarbejde.
 6. har udvist speciel viden om katte.
 7. er i besiddelse af anden relevant viden.

§ 1.3 Konsulenternes virksomhed

Det tilstræbes, at konsulenterne udpeges således, at de kan yde en landsdækkende virksomhed.

Det er konsulenternes opgave at virke som vejledere for medlemmerne i alle spørgsmål vedrørende kattehold.

Konsulenternes virke sker i forhold til klubbens uddannelse.

Konsulenterne aflægger beretning på klubbens ordinære generalforsamling.

§ 1.4

Medlemmerne kan henvende sig til konsulenterne i alle spørgsmål om kattehold.

Appendix II vedr. rammer for studiekredsenes arbejde

§ 1.1

Studiekredse under JYRAK vælges og godkendes under formandens beretning på klubbens generalforsamling.

§ 1.2

Kun studiekredse, som er valgt/godkendt på klubbens generalforsamling, kan arbejde for JYRAK.

§ 1.3

På generalforsamlingen vælges og godkendes under formandens beretning også studiekredslederne, som er ansvarlige over for bestyrelsen.

§ 1.4

Studiekredse skal aflægge rapport om årets aktiviteter i studiekredsen samt informere om tiltænkte aktiviteter for det kommende år.

Alle studiekredsaktiviteter skal oplyses på JYRAKs hjemmeside.

Hvis der oprettes en separat hjemmeside for studiekredsen, skal der linkes fra JYRAKs hjemmeside, og det skal tydeligt fremgå, at studiekredsen er en del af JYRAKs aktiviteter.

Der afholdes årligt et temamøde mellem studiekredsene og medlemmer fra bestyrelsen.
Dette temamøde afholdes i januar/februar inden afholdelse af klubbens generalforsamling.

§ 1.5

Studiekredsene modtager et årligt støttebeløb til aktiviteter. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 1.6

Studiekredsen kan max. have en kassebeholdning på 10.000,00 kroner.

Beløb over den størrelse henlægges i udviklingsfonden, hvorfra studiekredse kan søge om midler.

§ 1.7

Er kassebeholdningen over kr. 10.000,- udbetales der ikke støttebeløb.

§ 1.8

Studiekredsens regnskab revideres og godkendes årligt af kassereren og indgår i klubbens samlede regnskab.

Regnskabet skal tilsendes kassereren senest den 15. januar hvert år.

Appendix III vedr. procedure for Cattery of Excellence

Opdrætteren bestiller registrering via JYRAKs hjemmeside eller henvendelse til den Cattery of Excellence-ansvarlige fra bestyrelsen.

Der indbetales gebyr til JYRAK - pt. 100 kr., hvis godkendelsen skal foretages af egen dyrlæge eller 450 kr., hvis godkendelsen skal foretages af JYRAKs konsulenter.

Efter registrering af indbetalingen kan inspektionen foretages af egen dyrlæge eller af konsulenterne inden for to måneder.

Efter inspektionen udfylder og indsender dyrlægen eller konsulenten Cattery of Excellence-skemaet til den Cattery of Excellence-ansvarlige, som foretager den endelige registrering.

Kopi af skemaet tilsendes katteriejeren efter vurderingen.

For at katteriet kan godkendes, må skemaet ikke indeholde nogen punkter, der er krydset af i "ikke godkendt".

Hvis der holdes katte i bure, kan katteriet ikke godkendes.

Når registreringen har fundet sted:

 • udstedes der et Cattery of Excellence-certifikat, som viser inspektionsdato og udløbsdato.

 • bliver opdrætteren aktiveret på hjemmesiden, så logo fremkommer i alle opdrætterens annocer.
 • kan katteriet bruge Cattery of Excellence-logoet i sine annoncer og på sin egen hjemmeside i godkendelsesperioden.

Såfremt medlemskab ophører, bortfalder godkendelsen, og logoet må ikke fremadrettet anvendes i annoncering på hjemmeside eller anden vis.

Registreringen løber automatisk ud efter 3 år, og hvis man vil have sit katteri re-godkendt, er det opdrætterens eget ansvar at sikre fornyet inspektion.

Udgifter i forbindelse med inspektion afholdes af opdrætter.

Appendix IV vedr. revision

Overordnet:

De kritiske revisorer skal tilse, at bestyrelsen arbejder efter at opfylde formålet for JYRAK som anført i vedtægterne.

Ved ordinære/ekstraordinære generalforsamlinger skal revisoren fremføre eventuelle kritisable forhold, specielt i forbindelse med beretning og regnskab/budget. Evt. kritisable forhold i forbindelse med regnskabet bør skriftligt påføres det reviderede regnskab.

Generelt:

De kritiske revisorer skal være i dialog med bestyrelsen og påpege eventuelle omstændigheder, hvor der skønnes at være et misforhold mellem medlemmernes interesser og bestyrelsens aktiviteter eller mangel på samme.

Dette skøn udøves af de kritiske revisorer på basis af personlig vurdering til evt. baseret på meningstilkendegivelser fra medlemmerne, som revisoren måtte blive bekendt med. Det er derfor vigtigt, at de kritiske revisorer er åbne og aktive i forhold til at ”vejre” stemningen blandt medlemmerne.

De kritiske revisorers opgaver er ikke at gennemgå samtlige regnskabsmæssige bilag men mere overordnet at forholde sig til bestyrelsens handlinger af økonomisk og anden karakter.

De kritiske revisorer skal på begæring have fri adgang til enhver information af økonomisk og anden karakter, som bestyrelsen måtte være bekendt med.

De kritiske revisorer kan ikke pålægge bestyrelsen at iværksætte bestemte aktiviteter eller standse besluttede aktiviteter men kun fremsætte sin uforbeholdne mening overfor bestyrelsen.

Evt. forhold, som de kritiske revisorer ønsker at meddele bestyrelsen, fremsendes til bestyrelsen som helhed via mail eller post eller fremføres på de evt. bestyrelsesmøder, de kritiske revisorer deltager i.